Regulamin

1. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie HurtowniaKawy.com (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem HurtowniaKawy.com.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronach HurtowniaKawy.com jest właściciel – MarketingAD Damian Maruszak 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 28/2 NIP: 5842454158

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

2. Zasady korzystania ze sklepu

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@hurtowniakawy.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

6. Sprzedawca korzysta z mechanizmu plików "cookies", które w czasie użytkowania przez Klientów Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są poprzez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia docelowego Klienta. Działanie to nie uszkadza urządzenia końcowego Klienta i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient ma możliwość wyłączyć mechanizm "cookies". Sprzedawca wskazuje jednak, że wyłączenie "cookies" może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Stosowanie mechanizmu plików "cookies" ma na celu prawidłowe działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

3. Rejestracja

1. Klient zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta.

2. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, zaleca się wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy wybierając odpowiednią funkcję znajdującą się w formularzu rejestracyjnym. W trakcie Rejestracji Klient ustala własne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz akceptować jego warunki przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.W trakcie Rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez wybranie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W tym przypadku Sprzedawca udziela dokładnej informacji o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o konkretnych lub przypuszczalnych odbiorcach owych danych.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Potwierdzenie Rejestracji, Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą mailową na adres poczty elektroniczne, niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, natomiast Klient otrzymuje możliwość dostępu do Konta Klienta i wprowadzania zmian podanych w czasie Rejestracji danych.

4. Zamówienia

1. Informacje handlowe zamieszczone zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , lecz są zaproszeniem do składania oferty.

2. Klient składa zamówienie w sklepie Internetowym HurtowniaKawy.com poprzez system sprzedaży sklepu korzystając z odpowiedniego przycisku “dodaj do Koszyka” lub o równoważnym sensie. Klient po uzupełnieniu zamówienia i wybraniu w koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o równoważnym sensie).

3. Przed dokonaniem zamówienia klient jest informowany o głównych cechach towaru, danych sprzedawcy, cenie za towar i dostawę, a także w przypadku konsument, prawie odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Zamówienie złożone sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.

5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep wyśle na podany przez Klienta adres email, wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zmówienia oraz szczegóły zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

7. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, Klient niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego towaru, informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila.

8. W przypadku , gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w części, która nie może być przez Sklep zrealizowana.

9. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą , zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

5. Płatności

1. Ceny zamieszczone w sklepie Internetowym stanowią ceny brutto.

2. Ceny wszystkich produktów i usług prezentowanych na stronach www sklepu internetowego Hurtowniakawy.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: gotówką (odbiór osobisty), tradycyjnym przelewem bankowym lub przelewem poprzez zewnętrzny system płatności.

4. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: HurtowniaKAwy.com ul. Wyspiańskiego 28/2 ,80-343 Gdańsk lub elektronicznie na adres kontakt@hurtowniakawy.com W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sklep traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

6. Dostawa i odbiór

1. Sprzedawca realizuje dostawę w sposób określony przez nabywcę w formularzu pod podany tam adres, przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towary objęte zamówieniem , dostarczane są do klienta za pośrednictwem: usługi transportowej świadczonej przez naszą firmę, firmy kurierskiej (przesyłka kurierska).

3. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.

4. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w punkcie odbioru osobistego w Gdańsku, ul. Wyspiańskiego 28/2. w dniach i godzinach otwarcia wskazanych w sklepie Internetowym, po wcześniejszym powiadomieniu przez sprzedawcę, że towar jest już gotowy do odbioru.

7. Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
Żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres ul. Wyspiańskiego 28/2, 80-434 Gdańsk. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

7. Dla uniknięcia wątpliwości, nie można reklamować wad (polegających na utracie właściwości związanej z upływem czasu), jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia).

8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

1) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.,/p>

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, natomiast w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca odpowiada tylko za nieumyślne wyrządzenie szkody i w granicach faktycznie poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana w Regulaminie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie zmian w o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.